Poradenství a podpora

Gymnázia Fostra podporují své studenty na cestě za úspěšnou budoucností

Ve skupině Fostra věříme, že pro spokojený a úspěšný život je potřeba nejen kvalitní vzdělání, ale i rozvoj individuálních talentů a dovedností studentů a podpora při cestě studiem.

Proto na se našich gymnáziích zaměřujeme nejen na výuku, ale i na komplexní poradenství. Poskytujeme péči studentům se speciálními potřebami, podporujeme nadané a mimořádně schopné studenty a věnujeme se výchovným a vzdělávacím problémům.

Našim studentům nabízíme také kariérní poradenství a podporu při dosahování jejich cílů. Poskytujeme také metodologickou pomoc našim pedagogům a aktivně spolupracujeme s rodiči ve všech následujících oblastech.

Jaké jsou klíčové oblasti poradenství na našich gymnáziích?

Péče o studenty se speciálními potřebami
Podpora vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných studentů
Péče o studenty s výchovnými a vzdělávacími problémy a prevence školních neúspěchů
Kariérní poradenství 
Prevence rizikového chování 
Metodologická pomoc pedagogickým pracovníkům ve všech uvedených oblastech
Komunikace a spolupráce s rodiči ve všech uvedených oblastech

Seznamte se s odborníky, na které se můžete ve škole obrátit

Mgr. Sandra Keyzlarová, Ph.D.
Koučka

Sandra Keyzlarová je ředitelkou skupiny Fostra a zároveň pomáhá studentům v metodách sebekoučinku a designu života.


Mgr. Petr Daňko
Kouč

Jak poznat svůj talent a rozvíjet ho? S tím našim žákům pomáhá Petr Daňko, zároveň jim je podporou při rozhodování, plánování a dosahování cílů. Studentům pomáhá vytvářet rozvojový plán, prozkoumat možnosti, které se jim do budoucna nabízí, a pracovat na zvýšení sebedůvěry a sebejistoty. 


Mgr. Denisa Islami
Metodička prevence 

Denisa Islami pomáhá studentům z jiných zemí s integrací do kolektivu a věnuje se prevenci rasismu a xenofobie, díky tomu může být velkou oporou i pro ukrajinské studenty gymnázia Fostra Pontia.


Mgr. Klaudia Bukovenská
Výchovná a kariérní poradkyně

Klaudia Bukovenská nabízí žákům poradenství v oblastech osobního rozvoje a zvládání emočních obtíží, pomáhá jim při výběru budoucí kariéry a vhodného studijního oboru. Koordinuje činnosti související se vzděláváním žáků s potřebou podpůrných opatření, zajišťuje spolupráci mezi rodiči, učiteli a dalšími odborníky. Poskytuje rychlou a účinnou pomoc žákům v krizových situacích, pomáhá rozvíjet studijní dovednosti a strategie pro dosažení lepších studijních výsledků a nabízí emoční a praktickou podporu pro zvládání stresujících situací ve škole. Klaudia také organizuje aktivity a workshopy zaměřené na posílení komunikace a spolupráce mezi žáky a učiteli.


Mgr. Markéta Krčmářová
Výchovná poradkyně a speciální pedagožka

Markéta Krčmářová pomáhá studentům s poruchami učení a chování najít vhodné strategie při učení se a způsoby, jak zvládat náročnost učení. Věnuje se i kariérnímu poradenství a práci s poruchami chování tak, aby neovlivňovaly proces učení. Markéta se soustředí také na zvládání agresivity u dospívajících. 


Mgr. Adam Schmidt
Psychoterapeut

Adam Schmidt pečuje o integrované studenty, pomáhá při sestavování individuálních vzdělávacích plánů a věnuje se prevenci školního neúspěchu žáků. Pomáhá také studentům srovnat se s osobními problémy formou konzultací a realizuje krizové intervence. 

Ve Fostře víme, že každý je jedinečný, proto k našim studentům přistupujeme individuálně a jsme vždy připraveni být jim oporou a pomoci jim na jejich cestě k úspěšné budoucnosti. 

Na gymnáziích skupiny Fostra poskytuje tým odborníků poradenské služby dle Vyhlášky č. 72/2005 Sb.