✦ NOVINKA ✦

Fostra Europea

evropské gymnázium

Gymnázium evropských hodnot

Nově otevřené gymnázium pro 2. kolo s kapacitou 26 studentů.

Evropské gymnázium jako škola pro 21. století staví na porozumění a respektu k různým kulturám, jazykům a tradicím. Výuka zahrnuje strategické oblasti podporované Evropskou komisí, jako je digitální technologie, ekologie, udržitelnost, mezinárodní vztahy, globální politika, komunikační a prezentační dovednosti a kritické myšlení.

Příprava pro spokojenou a úspěšnou budoucnost

Fostra Europea

evropské gymnázium

  • Forma vzdělávání: denní

  • Obor: gymnázium

  • Délka: 4 roky

  • Adresa: Havlíčkovo náměstí 300/10

  • Školné: 109 000 Kč ročně

  • Kapacita: 1 třída o 26 studentech

  • Cizí jazyky: angličtina, další volitelný evropský jazyk a netradiční evropský jazyk, např. švédština

Globální občanství

Studenty připravujeme na život v vícejazyčném a multikulturním prostředí.

Digitální transformace

Dbáme na začleňování Informačně-komunikačních technologiích do vzdělávacího procesu

Zelená transformace

Vzděláváme v oblasti udržitelnosti, ekologie a obnovitelných zdrojů energie.

O gymnáziu

Studijní program obsahuje výuku cizích jazyků a mezikulturního dialogu formou témat o mezinárodních vztazích, lidských právech, rozvojové spolupráci, udržitelném rozvoji a ekologickém myšlení. Studenty motivujeme k touze po kvalitním vzdělání tak, aby se – při zachování vlastních individualitstali globálními občany a rozvíjeli kritické myšlení, rozhodování, všestrannou spolupráci a otevřenou komunikaci. A to i díky zapojení do programů jako DofE, YFU a dalších.


Europea klade důraz na etické hodnoty, jako je spravedlnost, férovost a sociální odpovědnost, na celkový rozvoj osobnosti studentů, včetně jejich fyzického a emocionálního zdraví.

Prostřednictvím inovativních vzdělávacích metod také připravujeme studenty na digitální éru.

Pod záštitou Evropské komise vzděláváme ve smyslu evropské integrace a v duchu evropských hodnot, jako je demokracie, lidská práva a mírové soužití, v souladu s výše zmíněnými prioritami Evropské komise pro období 2019–2024.

Čím se lišíme?

Jsme gymnázium, které v dětech probouzí nadšení po vzdělání a napomáhá jim systematicky rozvíjet jejich talenty pro úspěšný a spokojený život. 

Rozvíjíme individualitu studentů

Studenti mají od 1. ročníku k dispozici kouče i kariérního poradce. Ten jim pomůže i s výběrem volitelných předmětů, které se dělí po skupinkách o 5-10 studentech. Kouč se studentům věnuje jednotlivě i ve skupinkách, aby studenti našli své cíle a cestu k nim.

Jsme tým nadšených odborníků

Výuku vedou pravidelně se vzdělávající odborníci, kteří chtějí studenty inspirovat, motivovat a probudit v nich zájem o dané téma. Vyučující mají zkušenosti i z jiných oborů než jen ze školství, proto jsou schopni efektivně propojit teorii s praxí.

Podporujeme interaktivní výuku

Máme vypracovanou vlastní výukovou metodiku za použití moderních technologií, která střídá frontální výuku se skupinovou. Soustředíme se na vzájemnou interakci a spolupráci, nejen v rámci třídy, ale i mezi ročníky.

Zaměřujeme se na všeobecný rozvoj

Klademe důraz na seberozvoj a kvalitní vzdělání. Ve studentech systematicky probouzíme touhu po kvalitním vzdělaní a připravujeme je na studium na prestižních vysokých školách v České republice i v zahraničí.

Rozvíjíme klíčové dovednosti 21. století

Pro rychle se měnící svět jsou důležité dovednosti, jako kritické myšlení, kreativita, schopnost učit se a sebepoznání. Během výuky i mimoškolních aktivit studenty seznamujeme s různými tématy, jako je finanční gramotnost a digitální rovnováha.

Pohled studentů

Pohled studentů

"Fostru jsem si vybrala kvůli jejímu přístupu ke studentům. Líbí se mi, jak učitelé vyučují a jak se k nám chovají."

- Stella M. -

"Škola nám poskytuje
prostor pro sdílení našich názorů a nápadů bez toho, aniž by jsme se báli."


- Vanessa L. -

“Oproti základní škole je
výuka opravdu interaktivní a její

součástí jsou i různé vzdělávací hry.”

- Evelína S. -

Vyplněním přihlášky budete přednostně informováni o vyhlášení 3. kola přijímacího řízení! 🤩

Nezávazná přihláška

FORMA STUDIA

Vyberte si gymnázium*

UCHAZEČ O STUDIUM

ÚDAJE O RODIČÍCH (ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCÍCH) UCHAZEČE