Fostra Aspira

všeobecné gymnázium

Všeobecné gymnázium plné porozumění

Klademe důraz na kvalitní všeobecné vzdělání spolu se širokou nabídkou volitelných předmětů, abychom u studentů rozvíjeli dovednosti v oboru, který je zajímá. S výběrem odborných, přípravných, konverzačních a dovednostních předmětů od 2. ročníku pomáhá kariérní poradce.

V prvním kole byly zaplněny 2 třídy. Pro druhé kolo zbývají místa ve 2 třídách.

Příprava pro spokojenou a úspěšnou budoucnost

Fostra Aspira

všeobecné gymnázium

  • Forma vzdělávání: denní

  • Obor: gymnázium

  • Délka: 4 roky

  • Adresa: Roháčova 1148/63

  • Školné: 126 000 Kč ročně

  • Kapacita: 4 třídy po 24 studentech

  • Cizí jazyky: angličtina, na výběr 1 ze 3 jazyků – němčina, španělština a francouzština.

vysoká kapacita gymnázia

Týmovost a spolupráce

Rozvoj praktických dovedností a práce v týmu.

Partnerství

Otevřenost k novým příležitostem.

Podpora

Individuální přístup a pomoc už od 1. ročníku.

O gymnáziu

Učební plán je postaven na všeobecném vzdělávání, tedy získávání širokého vzdělanostního základu, s možností od druhého ročníku studia vybírat mezi pestrou paletou volitelných předmětů.

Studenti si mohou sami zvolit užší specializaci a přípravu k maturitní zkoušce a specifické předměty k dalšímu plánovanému vzdělávání. 

Volitelné předměty se mění dle aktuální potřeb trhu práce, nově vzniklých situací a událostí. Obecně je lze řadit do skupin společenskovědních, přírodovědných a jazykových. 

Rozlišují se také podle účelu na konverzační (rozšíření výuky jazyků, např. konverzace ve španělském jazyce), odborné (rozšíření a specializace, např. Mezníky 20. století), přípravné (příprava na maturitní zkoušku, na přijímací zkoušky na VŠ, např. Seminář a cvičení z matematiky) a dovednostní.

Čím se lišíme?

Jsme gymnázium, které v dětech probouzí nadšení po vzdělání a napomáhá jim systematicky rozvíjet jejich talenty pro úspěšný a spokojený život. 

Rozvíjíme individualitu studentů

Studenti mají od 1. ročníku k dispozici kouče i kariérního poradce. Ten jim pomůže i s výběrem volitelných předmětů, které se dělí po skupinkách o 5-10 studentech. Kouč se studentům věnuje jednotlivě i ve skupinkách, aby studenti našli své cíle a cestu k nim.

Jsme tým nadšených odborníků

Výuku vedou pravidelně se vzdělávající odborníci, kteří chtějí studenty inspirovat, motivovat a probudit v nich zájem o dané téma. Vyučující mají zkušenosti i z jiných oborů než jen ze školství, proto jsou schopni efektivně propojit teorii s praxí.

Podporujeme interaktivní výuku

Máme vypracovanou vlastní výukovou metodiku za použití moderních technologií, která střídá frontální výuku se skupinovou. Soustředíme se na vzájemnou interakci a spolupráci, nejen v rámci třídy, ale i mezi ročníky.

Zaměřujeme se na všeobecný rozvoj

Klademe důraz na seberozvoj a kvalitní vzdělání. Ve studentech systematicky probouzíme touhu po kvalitním vzdělaní a připravujeme je na studium na prestižních vysokých školách v České republice i v zahraničí.

Rozvíjíme klíčové dovednosti 21. století

Pro rychle se měnící svět jsou důležité dovednosti, jako kritické myšlení, kreativita, schopnost učit se a sebepoznání. Během výuky i mimoškolních aktivit studenty seznamujeme s různými tématy, jako je finanční gramotnost a digitální rovnováha.

Pohled studentů

Pohled studentů

"Fostru jsem si vybrala kvůli jejímu přístupu ke studentům. Líbí se mi, jak učitelé vyučují a jak se k nám chovají."

- Stella M. -

"Škola nám poskytuje
prostor pro sdílení našich názorů a nápadů bez toho, aniž by jsme se báli."


- Vanessa L. -

“Oproti základní škole je
výuka opravdu interaktivní a její

součástí jsou i různé vzdělávací hry.”

- Evelína S. -

Vyplněním přihlášky budete přednostně informováni o vyhlášení 3. kola přijímacího řízení! 🤩

Nezávazná přihláška

FORMA STUDIA

Vyberte si gymnázium*

UCHAZEČ O STUDIUM

ÚDAJE O RODIČÍCH (ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCÍCH) UCHAZEČE